Quarantaine-organismen zijn plantpathogenen die niet, of in beperkte mate, in de EUEuropese unie aanwezig zijn en in de wetgeving van de EU als fytosanitair schadelijk worden aangemerkt. Het beleid is erop gericht om introductie te voorkomen en verdere verspreiding tegen te gaan . Import en gebruik ervan is in beginsel verboden. Iedere lidstaat van de EU is daarom verplicht om toe te zien op naleving van het invoerverbod en,  bij goedkeuring  ervan, op fytosanitair veilig ingeperkt gebruik. De grondslag van deze lijst is bescherming van de plantgezondheid.

Voor de in Europese fytorichtlijn 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen (de zgn. quarantaine-organismen) is de NVWA verantwoordelijk voor de beoordeling van risico’s van import en gebruik en inperking ervan. De NVWA kan bij goedkeuring middels EU-Richtlijn 2008/61/EG onder inperkingsvoorwaarden ontheffing van fytosanitaire verboden verlenen.

Meer informatie over Q-organismen,en over het aanvragen van ontheffing van invoerverboden is te vinden op de website van de NVWA.